Aktualitātes

Apsveikums 2020.

4vsk apsveikums

Fotokonkurss "Ziemas prieki karantīnā"

fotokonkurss 20

Makulatūras un bateriju vākšanas konkursa starprezultāti

makul vak starprez 20

bat vak starprez 20

Rēzeknes 4.vidusskolā turpina īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2020./2021.māc.gadā

 

Rēzeknes 4.vidusskolā turpina īstenot projektu

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Rēzeknes 4.vidusskola turpina īstenot Valsts izglītības satura centra projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

            2020./2021.mācību gadā skolēniem ir iespēja piedalīties šādās aktivitātēs:

  • praktiskās nodarbības matemātikā   "Rodi prieku risinot!"(3. – 4.klases skolēniem);
  • praktiskās nodarbības "Loģikas elementi matemātikā" !"(5. – 6.klases skolēniem);
  • praktiskās nodarbības matemātikā !"(3. – 9.klases skolēniem);
  • praktiskās nodarbības "Dabaszinātņu mācību priekšmetu apguve lingvistiski neviendabīgā vidē" !"(3. – 9.klases skolēniem);
  • Jauno pētnieku klubs” !"(5. – 6.klases skolēniem);
  • Astronomijas pulciņš !"(5. – 9.klases skolēniem).

Ir ieviesta jauna “Laborantu programma”. Darbojas interešu izglītības programma "Datorika". Ir izveidotas divas grupas (3. - 4.klases skolēni un 5. - 7.klases skolēni). Programmas mērķis - sekmēt skolēna zināšanu pilnveidi un kompetenču attīstību datorikā, lai tas varētu iegūt, analizēt, veidot un apstrādāt dažādu informāciju, kā arī efektīvi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Skolēni nodarbībās spēļu veidā risinās loģiku un prātu attīstošus uzdevumus, praktiski veidos programmas datorvadāmiem robotiem, eksperimentēs un veidos savus robotu variantus un apgūs vizuālās programmēšanas pamatus. Datorikas uzdevumi attīstīs loģisko domāšanu, iepazīstinās bērnus ar drošības noteikumiem internetā gan spēļu, gan interaktīvā veidā.

Diemžēl, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju no 9.11.2020 līdz 6.12.2020. 7.-9.klašu skolēniem mācības notiek attālināti, un nav iespējams klātienē realizēt projekta pasākumus iepriekš minētajai klašu grupai.

Aina Selezņova,

Rēzeknes 4.vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā

Pateicības raksti mūsu skolas pedagogiem un tehniskiem darbiniekiem

Jau daudzu gadu garumā Rēzeknes pilsētā izveidojusies tradīcija Valsts svētku priekšvakarā apbalvot ar Pateicības rakstiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekus par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā.

 

Valsts svētku priekšvakarā tika pasniegti Rēzeknes pilsētas domes Pateicības raksti Rēzeknes 4.vidusskolas

 

  • direktoram Jānim Gailim - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 20 gadu darba jubilejā;

 

  • direktora vietniecei Ainai Selezņovai - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 35 gadu darba jubilejā;

 

  • pedagogiem:

    -  Diānai Traškovai - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā;

 

    -  Ilonai Hižņakai - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā;

 

    -  Jevgenijai Baļtenei - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā;

 

    -  Natālijai Romanei - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā;

 

    tehniskajai darbiniecei Elvīrai Borovikai - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā.

 

               

      Savukārt Skolotāju dienā tika apbalvoti pedagogi:

 

    -  Vera Mackina – par ilggadēju, radošu, profesionālu pedagoģisko darbību un 60 gadu jubilejā;

 

   -  Natālija Romane – par godprātīgu, radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību un 50 gadu jubilejā;

 

      tehniskie darbinieki:

    -  Jeļena Savicka – par ilggadēju, godprātīgu, prasmīgu darbu un 60 gadu jubilejā;

 

    -  Antoņina Pokule - par ilggadēju, godprātīgu, prasmīgu darbu un 60 gadu jubilejā.

 

 Liels paldies Jums par Jūsu darbu!

 Цветы, Красный, Розы, Романтический, Баннер, Ароматные

pateic skol 20